0

د ۲۵ افغانانو د وژ.لو اعتراف کوونکي پرېنس هېري ښځې د بکا.رت پرده نه درلوده ښځې يې –

Share

د برتانيا شهزاده پرينس هېري پخپل کتاب کې د افغانستان اړوند اعترافونو په رسنیو کې غوغا جوړه کړې ده، پرېنس هېري په خپل کتاب کې ليکلي دي چې په افغانستان کې يې ۲۵ کسه داسې وو.يشتل لکه د شطرنج دانې.

ده په دې کتاب کې ليکلي دي چې بد کسان بايد مخکې له هغه وو. ژل شي چې هغوی ښه خلک وو.ژني. د نوموړي په دې کتاب کې پرته د افغانستان د بحث د خپلې کورنۍ اړوند هم ډېر څه ليکلي دي.

ددې کتاب په یوه برخه کې دی ليکي چې مشر ورور پرينس ویلیام یوه ورځ په ده بريد وکړ او په ده باندې یې د فزيکي شد. ت د وارد کولو هڅه وکړه. د خپل ګډ ژوند اړوند یې هم ليکلي دي.

وايي پخپل ۱۷ کلن و چې د يوې ښځې سره یې د باغچې په شا کې جن. سي اړیکه ټینګه کړه، مېرمن یې بکا.رت نه درلود او د خپلې مېرمنې هغه ډېره خرابې صحنې یې هم ليدلې کله یې چې په یوه فلم کې کار کاوه وايي کاش مې دا صحنه نه وه ليدلې.

#۲۵ #افغانانو #وژ.لو #اعتراف #کوونکي #پرېنس #هېري #ښځې #بکا.رت #پرده #نه #درلوده #ښځې #يې